IJsselmeervisserijIJsselmeervisserij

Door bemiddeling is een structurele oplossing gevonden waarbij de juridische procedures zijn gestopt rondom de IJsselmeervisserij. Mediator en projectleider Masterplan IJsselmeervisserij (2013-2015). Samen met het ministerie van EZ, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming, De beroepsvisserij, Rijkswaterstaat, Stichting Het Blauwe Hart en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Fryslân is een plan te ontwikkeld om de visstand in het IJsselmeer te herstellen. De visserijinspanning is met 85% gereduceerd.

De belangrijkste kenmerken van mediation zijn: vrijwilligheid & autonome zelfbeschikking, veiligheid, neutraliteit & onpartijdigheid en tenslotte vertrouwelijkheid. Het is een eigen keuze om deel te nemen aan mediation en ieder heeft de vrijheid om op enig moment te stoppen. Iedere partij is volkomen vrij in het nemen van haar of zijn beslissingen.

Het ecosysteem IJsselmeer is de afgelopen decennia verarmd en genivelleerd. Door een samenloop van omstandigheden en ontwikkelingen, gedeelde verantwoordelijkheden, richtlijnen vanuit Europa, waaronder de aanwijzing als Natura 2000 gebied, is een complex geheel ontstaan. Hierdoor kon onvoldoende worden ingespeeld op alle veranderingen en ontwikkelingen. Het resultaat is een IJsselmeer met een ongekend lage visstand. Zowel voor de natuur als voor beroeps- en sportvisserij een absoluut ongewenst resultaat. De partijen die hier de afgelopen decennia bij betrokken zijn , hebben elk afzonderlijk, individuele doelen willen bereiken. Het gezamenlijke en bovenliggende belang; een duurzaam en ‘rijk’ IJsselmeer, is daardoor geleidelijk ‘onder de waterspiegel’ verdwenen. Het gevolg is dat de actuele visstand zich op een historisch dieptepunt bevindt. Een perspectief voor de beroeps- en sportvisserij ontbreekt. In de afgelopen jaren is hier meerdere malen melding van gedaan, bijvoorbeeld in onderzoek van o.a. IMARES, in correspondentie van het ministerie van EZ, in het gezamenlijk visplan uit 2011 en recentelijk nog in het advies van de Commissie Toekomst Binnenvisserij.

Mede door de effecten van de verontrustend lage visstand is er een juridische strijd ontstaan op basis van de Natuurbeschermingswet. Als voorbeeld wordt de uitspraak van de Raad van State van 20 maart 2012 aangehaald, waarbij de vangst van spiering voor dat jaar is verboden. De provincies verlenen de vergunningen voor de Natuurbeschermingswet en worden daarmee onderdeel van deze juridische strijd. De afgelopen jaren is er een vicieuze cirkel te herkennen van zich herhalende bezwaar- en beroepsprocedures, zonder dat er een structurele oplossing in beeld kwam.

In 2013 is Klaas Talma, in opdracht van de provincie Fryslân gestart met het opstellen van plan om de impasse te doorbreken. Alle partijen zijn hierbij betrokken en zijn gaan samenwerken. Er is een masterplan IJsselmeer opgesteld waar alle partijen zich achter geschaard hebben. Dit plan wordt nu uitgevoerd.


Meer over dit conflict